Voorwaarden en bepalingen

Welkom op www.mymajesticpet.com!

In deze voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van My Majestic Pet’s Website, te vinden op www.mymajesticpet.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Gebruik www.mymajesticpet.com niet langer als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die inlogt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf’, ‘Ons’, ‘Wij’, ‘Onze’, ‘Onze’ en ‘Ons’, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op de aanbieding, aanvaarding en vergoeding van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de cliënt op de meest passende wijze uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de cliënt met betrekking tot de door de vennootschap opgegeven diensten, in overeenstemming met en met inachtneming van het in Nederland geldende recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als een verwijzing naar deze terminologie.

Koekjes

Lees ons cookiebeleid door

Licentie

Tenzij anders vermeld, My Majestic Peten/of haar licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op www.mymajesticpet.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit raadplegen op www.mymajesticpet.com voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Dat moet je niet doen:

 • Herpubliceer materiaal van www.mymajesticpet.com
 • Verkoop, huur of sublicentie materiaal van www.mymajesticpet.com
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van www.mymajesticpet.com
 • Herbeschrijf de inhoud van www.mymajesticpet.com

Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. My Majestic Pet filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. De opmerkingen geven niet de standpunten en meningen weer van My Majestic Petzijn agenten en/of filialen. Opmerkingen geven de standpunten en meningen weer van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, My Majestic Pet is niet aansprakelijk voor de Reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Reacties op deze website.

My Majestic Pet behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en alle commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 • U heeft het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te bevorderen.

U verleent hierbij My Majestic Peteen niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze Website linken als naar de Websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, publicaties of andere informatie op de website plaatsen, zolang de link maar bestaat: (a) op geen enkele wijze bedrieglijk is; (b) niet ten onrechte impliceert dat de gekoppelde partij en haar producten en/of diensten gesponsord, goedgekeurd of goedgekeurd worden; en (c) past binnen de context van de site van de gekoppelde partij.

Wij kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • boekhoudkundige, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen de linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we dat besluiten: (a) de link maakt ons niet ongunstig voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid vanMy Majestic Pet; en (d) de link is in de context van algemene informatie over de middelen.

Deze organisaties mogen een link naar onze startpagina plaatsen, zolang de link maar bestaat: (a) op geen enkele wijze bedrieglijk is; (b) niet ten onrechte impliceert dat de gekoppelde partij en haar producten of diensten gesponsord, goedgekeurd of goedgekeurd worden; en (c) past binnen de context van de site van de gekoppelde partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar My Majestic Pet. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt hyperlinks naar onze Website plaatsen:

 • door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt, is dat zinvol binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de gelinkte partij.

Geen gebruik van My Majestic Pet’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen tegen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website opkomen. Geen enkele link(s) mag(en) verschijnen op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, of op andere wijze inbreuk maakt op, of pleit voor de inbreuk of andere schending van de rechten van een derde partij.

Uw privacy

Lees a.u.b. de Privacy Policy

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan en zich houdt aan deze voorwaarden en bepalingen voor het linken.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons te informeren. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht of verplicht om direct aan u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet dat de informatie op deze website volledig of accuraat is, noch dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal dat doen:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze paragraaf en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een overeenkomst, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.